Przedmiot wprowadza podstawową wiedzę z zakresu współczesnego edytorstwa oraz typografii. Poruszana w ramach zajęć problematyka obejmuje podstawy warsztatu badawczego edytora ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi filologicznych oraz ich roli w procesie naukowego opracowania oraz redakcji tekstu. Równolegle prezentowana jest wiedza z zakresu ewolucji estetyki nowoczesnej oraz ponowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem typografii, liternictwa, dizajnu oraz elementów kultury wizualnej.

Ambrose G, Harris P., Typografia, przeł. M. Jesionek, Warszawa 2008.

P.-M. de Biasi, Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

G. Borstein, Material modernism: the politics of the page, Cambridge University Press, 2014.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, przeł. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

Ł. Grabal, Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

E. Rzepucho, T. Bierkowski, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, Warszawa 2018.

J. Stilinger, Multiple authorship and the myth of solitary genius, Oxford University Press 1991.

A. Strussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, przeł. M. i P. Salwa, Gdańsk 2012.

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Nakreślenie tła okresu międzywojennego (literatura lat 1918 – 1939 jako jedna z faz polskiego modernizmu), zreferowanie zagadnień pokoleniowych i społeczno-politycznych uwikłań literatury tego okresu, programów i sporów literackich. Poza próbą zwięzłego przedstawienia najważniejszych problemów i obszarów tematycznych w dziedzinie poezji, prozy i dramatu, szczególny nacisk położony zostanie na wskazanie tendencji nowatorskich w literaturze międzywojnia i bliższe przyjrzenie się najlepiej wykrystalizowanym światopoglądom twórczym (awangarda poetycka, teorie Witkacego, antropologia Gombrowicza i Schulza, katastrofizm lat trzydziestych).

Spis zalecanych lektur

 

Podręczniki i opracowania

 

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Brodzka A. i in., Wrocław 1992; Kwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990; Literatura polska 1918 – 1975, red. Brodzka A. i in., t. 1 Warszawa 1975, t. 2 Warszawa 1993, t. 3, cz. I, Warszawa 1996; Lam A., Polska  awangarda poetycka. Programy lat 1917 – 1923, t. 1 – 2, Kraków 1969; Kowalczykowa A., Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918 – 1939, Warszawa 1981; M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2008. J. Święch, Literatura polska w latach Drugiej Wojny Światowej, Warszawa 1997; E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939 – 1965, cz. 1, Warszawa 1982, cz. 2, Warszawa 1988; M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944 – 1981, Lublin 1989.

 

Lektury obowiązkowe (1918 – 1944)

 

1. Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1-2 (BN)

2. Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Z. Jarosiński (BN)

3. Twórczość poetów na podstawie wydań BN: B. Leśmian, B. Jasieński, T. Peiper, J. Przyboś, J. Lechoń, K. Wierzyński, J. Tuwim, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, K. I. Gałczyński, J. Czechowicz, K. K. Baczyński, T. Gajcy. Twórczość pozostałych poetów na podstawie innych wyborów: J. Iwaszkiewicz, Cz. Miłosz, J. Brzękowski

4. W. Berent, Żywe kamienie

5. Z. Nałkowska, Granica

6. S. Żeromski, Przedwiośnie

7. J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz

8. J. Wittlin, Sól ziemi

9. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka

10. J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka, Brzezina

11. S. I. Witkiewicz, Nienasycenie, Wariat i zakonnica, Sonata Belzebuba, Matka, Szewcy

12. B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą

13. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Iwona, księżniczka Burgunda

14. A. Wat, Bezrobotny Lucyfer

15. Z. Uniłowski, Wspólny pokój

Seminarium licencjackie z zakresu edytorstwa literatury dwudziestego wieku. Zajęcia z semestru letniego 2019/2020 obejmują moduły z zakresu genetyki tekstu oraz krytyki genetycznej, typografii modernistycznej i postmodernistycznej, pogranicza literatury i sztuki wizualnych, dizajnu. 

Przedmiot rozwija wiedzę z zakresu współczesnego edytorstwa oraz typografii. W ramach zajęć podejmowana będzie problematyka dotycząca warsztatu badawczego edytora (z uwzględnieniem narzędzi filologicznych, ich roli w procesie naukowego opracowania oraz redakcji tekstu). 

Wybrana bibliografia:

Ambrose G, Harris P., Typografia, przeł. M. Jesionek, Warszawa 2008.

P.-M. de Biasi, Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.

G. Borstein, Material modernism: the politics of the page, Cambridge University Press, 2014.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, przeł. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

Ł. Grabal, Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

E. Rzepucho, T. Bierkowski, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, Warszawa 2018.

J. Stilinger, Multiple authorship and the myth of solitary genius, Oxford University Press 1991.

A. Strussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, przeł. M. i P. Salwa, Gdańsk 2012.

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.