Literatura podstawowa:

 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1993 i nowsze.
 2. P. Karpuś, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006
 3. E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami,  t I, II i III, PWE, Warszawa 1996
 4. E. F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.
 5. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

Literatura dodatkowa:

 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i nowsze.
 2. J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. W Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Wolter Kluwer Polska, Waszawa 2005
 4. G. K. Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Literatura podstawowa:

 1. W. Behrens, P. M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.
 2. P. Karpuś (red.), Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 3. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji: wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolter Kluwer Polska, Waszawa 2013.

Literatura dodatkowa:

 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i nowsze.
 2. J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. W Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Wolter Kluwer Polska, Waszawa 2005
 4. G. K. Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Literatura podstawowa:

 1. T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i nowsze.
 2. G. K. Świderska, Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Literatura dodatkowa:

 1. M. Grabowska, Zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa, 2012.
 2. J. Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2008.
 3. P. Kopczyński, Prognozowanie upadłości spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 4. G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 5. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006 i nowsze.