Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi dyskursami na temat mediów i - szerzej - technologii. Na zajęciach przeprowadzamy analizy wybranych interdyscyplinarnych teorii mediów i zestawiamy je z samymi mediami, rozumianymi - szeroko - jako formy symbolizacji (np. pismo, obraz techniczny), reprezentacji (np. film, serial) czy jako technologie komunikacyjne (np. radio, telewizja).
Kurs wyrabia u studentów zdolność do samodzielnej i krytycznej analizy medialnego świata, oferuje im pogłębiony kontakt z najważniejszymi, tj. najbardziej wpływowymi i najchętniej komentowanymi, teoretycznymi diagnozami medialnej współczesności (kultury popularnej, wizualnej). 

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami z zakresu filozofii: jej starożytnymi źródłami oraz najważniejszymi problemami poszczególnych jej dyscyplin (ontologii, epistemologii, etyki, filozofii polityki). Podczas wykładów prezentacji i objaśnieniu poddane zostaną także najważniejsze nurty filozofii XIX i XX wieku (marksizm, egzystencjalizm, hermeneutyka, postmodernizm).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami współczesnej filozofii kultury (m.in. z konstruktywizmem, egzystencjalizmem, teorią krytyczną). Na zajęciach analizujemy fragmenty wybranych dzieł filozoficznych, które odegrały i wciąż odgrywają istotną rolę w indywidualnym i społecznym postrzeganiu otaczającej nas kulturowej rzeczywistości. Szczególny nacisk położony został na te teorie, które, ujmując kulturę, widzą w niej istotne miejsce dla działalności politycznej człowieka.
Kurs rozwija u uczestników zdolność analitycznego i krytycznego odnoszenia się do bieżącej sytuacji społecznej i politycznej, w tym do przekazów medialnych, które tę sytuacje współtworzą.