Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z metodami i technikami diagnozowania potrzeb społecznych oraz metodologią i metodyką przeprowadzania takich badań w kontekście pracy menedżera i animatora kultury. Tematyka kursu obejmuje:

1.Diagnozowanie potrzeb kulturalnych - cel i przedmiot.
2. Diagnozowanie jako etap planowania działalności kulturalnej
3. Etapy diagnozy
4. Metody diagnozowania (ilościowe i jakościowe)
* metoda ankietowa
*desk research
*obserwacja
* wywiad bezpośredni
* metody partycypacyjne
5. Ewaluacja procesu diagnostycznego
6. Sposoby prezentacji wyników.

7. Tematyka wynikająca z toku zajęć.