Głównym celem zajęć jest zapoznanie z wybraną problematyką literatury dla dzieci i młodzieży. 

Zapoznanie ze standardami planowania, realizacji i ewaluacji procesu glottodydaktycznego.

Cele i treści przedmiotu dotyczą aktualnej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczestnicy zajęć przyswoją kluczowe dla tej problematyki widomości i umiejętności, poznają wybrane strategie i konteksty przygotowania uczniów do egzaminu dojrzałości w obszarze kształcenia polonistycznego.      


Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów – w ramach wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych - z wybranymi aspektami dydaktyki języka polskiego w szkole ponadpodstawowej oraz przygotowanie metodyczne do realizacji zadań w ramach praktyki specjalnościowej.

  • Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z problematyką aksjologii medialnej, w tym mediami jako nośnikami wartości oraz ich rolą w kreowaniu rzeczywistości społecznej, językowej                          i komunikacyjno-informacyjnej.  

Cele przedmiotu koncentrują się wokół kształcenia umiejętności analizy i redagowania zróżnicowanych gatunkowo i stylowo tekstów. Sprzyjać temu będzie funkcjonalnie przyswajana, interdyscyplinarna wiedza o języku, komunikacji społecznej, tekstach i kompetencjach tekstotwórczych oraz związane z tą problematyką studyjne ćwiczenia analityczne, redakcyjne i poprawnościowe.

Przedmiot przygotowuje do napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego.

Zajęcia mają na celu pogłębienie i rozszerzenie wiedzy o wybranych aspektach dydaktyki języka polskiego na II etapie (klasy 4-8) oraz sposobach jej zastosowania w praktyce edukacyjnej.