Przedmiot daje studentowi teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie dydaktyki ogólnej do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach przedmiotu Dydaktyka geografii studenci zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Konsultacje zdalne odbywają się w poniedziałki i piątki, w godzinach 8.00 - 9.00

W ramach kursu studenci poznają  różne formy turystyki kulturowej oraz sposoby wdrażania idei rozwoju zrównoważonego w turystyce. Ponadto nauczą się analizować i oceniać różne działania podejmowane w ramach funkcjonowania branży turystycznej pod kątem ich zgodności z koncepcją rozwoju zrównoważonego. Nauczą się także projektować działania w ramach różnych formy turystyki kulturowej w zgodzie z ideą rozwoju zrównoważonego.

W ramach kursu "Podstawy geografii" student zdobędzie elementarną wiedzę merytoryczną z geografii oraz umiejętności dydaktyczne niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela przyrody w szkole podstawowej.