Celem kursu jest przygotowanie studenta do zawierania umów ubezpieczenia w celu zagospodarowania ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięć gospodarczych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką rynku finansowego i kapitałowego jako nieodłącznego elementu gospodarki rynkowej.