Wykład z historii Polski w późnym średniowieczu (XIV-XV w.) dla archeologów

Historia średniowieczna Polski - wybrane zagadnienia: początki państwa polskiego, kryzys monarchii wczesnopiastowskiej, tzw. testament Bolesława Krzywoustego, przebudowa społeczno-gospodarcza ziem polskich (immunitety i osadnictwo na prawie niemieckim), sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie, polityka dynastyczna ostatnich Piastów, losy sukcesji andegaweńskiej, tzw. unia w Krewie, inkorporacja Prus do Królestwa Polskiego.

Studenci 1 roku historii (1 stopień)

Rok akademicki: 2022/2023, sem. letni