Zajęcia fakultatywne koncentrują się fragmentach dziejów Polski średniowiecznej widzianych przez pryzmat Kronik Janka z Czarnkowa i Jana Długosza. Studenci mają okazję poszerzyć wiadomości o osobach kronikarzy i ich dziełach.

Studenci historii, studia pierwszego stopnia

Semestr letni, rok akademicki 2022/2023

Metodyka badań osadniczych - podejście interdyscyplinarne (geografia osadnictwa, socjologia osadnictwa, historia osadnictwa, geografia historyczna, archeologia osadnictwa, językoznawstwo - onomastyka); pojęcie i zakres badań osadniczych; czynniki wpływające na proces osadniczy - determinanty procesu; źródła historyczne do badań osadniczych - przegląd; warsztat naukowy badacza osadnictwa (słowniki historyczno-geograficzne, atlasy historyczne); kartografia w warsztacie badacza osadnictwa (źródło i narzędzie).

Studenci 2 roku archeologii (2 stopień)

Rok akademicki: 2022/2023, sem. letni

Historia średniowieczna Polski - wybrane zagadnienia: początki państwa polskiego, kryzys monarchii wczesnopiastowskiej, tzw. testament Bolesława Krzywoustego, przebudowa społeczno-gospodarcza ziem polskich (immunitety i osadnictwo na prawie niemieckim), sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie, polityka dynastyczna ostatnich Piastów, losy sukcesji andegaweńskiej, tzw. unia w Krewie, inkorporacja Prus do Królestwa Polskiego.

Studenci 1 roku historii (1 stopień)

Rok akademicki: 2022/2023, sem. letni