Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z powstaniem i ewolucją różnych form stosunków międzynarodowych i dyplomatycznych na przestrzeni dziejów. Na zajęciach realizowane są tematy uwzględniające pozaeuropejskie rozwiązania i wpływy umożliwiające porównawczą charakterystykę wybranych zagadnień. Studenci poznają też wybrane postacie historyczne i funkcje które miały szczególny wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych i dyplomacji bądź odegrały znaczącą rolę w historii dyplomacji oraz sposoby i metody badań nad historią stosunków międzynarodowych.