Cel przedmiotu:

Koniec zimnej wojny i konferencja w Rio de Janerio uświadomiły nowe tendencje w definiowaniu bezpieczeństwa. Doszło do poszerzenia zarówno zakresu podmiotowego jak i przedmiotowego rozumienia bezpieczeństwa. Zaczęto zwracać uwagę na nietradycyjne zagrożenia, wśród nich na zagrożenia ekologiczne. Zaowocowało to próbą wypracowania wspólnych rozwiązań i podejmowania wspólnych działań, wypracowania strategii rozwoju.

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentów na powiązania między bezpieczeństwem a środowiskiem naturalnym. Uświadomienie jak człowiek zmienia i modyfikuje swoje środowisko naturalne i jak te zmiany mogą wpływać na funkcjonowanie środowiska, społeczeństw i państw. Zrozumienie, że nie wszystkie państwa w takim samym stopniu są wrażliwe i podatne na zmiany w środowisku, w różny sposób też do tych zmian się adaptują.

Student po zakończeniu zajęć powinien definiować zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego, znać ich źródła oraz powinien posiadać informacje jakie działania są podejmowane zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również na poziomie wewnętrznym.