Celem kursu jest przybliżenie specyfiki komunikacji międzykulturowej, rozumianej jako wszelkiego rodzaju oddziaływania między różnymi kulturami , które mają na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy nimi i wzajemne poznanie. Uświadomienie słuchaczom, że brak tych kontaktów może prowadzić do nieznajomości innych kultur a w efekcie powodować szok kulturowy. Może być również źródłem nieporozumień pomiędzy nimi (konflikt kultur).

Ważne jest zwrócenie uwagi słuchaczy na potrzebę otwartości.

Ponadto ukazanie skutków sytuacji, gdy pomiędzy ludźmi z różnych kręgów kulturowych zachodzi interakcja.


The course aim is presenting intercultural communication theories and applications through a global prism and in a lively, interesting, relevant, and easy-to-follow way, through discussion and play games.

The course aim is presenting intercultural communication theories and applications through a global prism and in a lively, interesting, relevant, and easy-to-follow way, through discussion and play games.

Cel przedmiotu:

Koniec zimnej wojny i konferencja w Rio de Janerio uświadomiły nowe tendencje w definiowaniu bezpieczeństwa. Doszło do poszerzenia zarówno zakresu podmiotowego jak i przedmiotowego rozumienia bezpieczeństwa. Zaczęto zwracać uwagę na nietradycyjne zagrożenia, wśród nich na zagrożenia ekologiczne. Zaowocowało to próbą wypracowania wspólnych rozwiązań i podejmowania wspólnych działań, wypracowania strategii rozwoju.

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi studentów na powiązania między bezpieczeństwem a środowiskiem naturalnym. Uświadomienie jak człowiek zmienia i modyfikuje swoje środowisko naturalne i jak te zmiany mogą wpływać na funkcjonowanie środowiska, społeczeństw i państw. Zrozumienie, że nie wszystkie państwa w takim samym stopniu są wrażliwe i podatne na zmiany w środowisku, w różny sposób też do tych zmian się adaptują.

Student po zakończeniu zajęć powinien definiować zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego, znać ich źródła oraz powinien posiadać informacje jakie działania są podejmowane zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również na poziomie wewnętrznym.