Cel: poznanie podstaw funkcjonowania współczesnych technik informatyczno-komputerowych oraz ich zastosowań w obszarze nauk politycznych i bezpieczeństwie narodowym. 

Cele zajęć:

Po ukończeniu kursu student będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 - pozyskiwania danych z badań empirycznych, podstawowych metody, technik i narzędzi badań jakościowych i ilościowych, zasad przygotowania planu badawczego i jego poszczególne etapy

oraz umiejętności w zakresie przygotowania planu badawczego, budowania hipotez badawczych,  zmiennych zależnych i niezależnych, dobierania wskaźników, przygotowania narzędzi badawczych

Cele przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student będzie posiadał pogłębioną i rozszerzoną wiedzę:

- o istocie, dynamice, specyfice i uwarunkowaniach zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie państwa i środowiska międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem czynnika technologicznego i procesów globalizacji,

- o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym w środowisku informatycznym

jak również umiejętność interpretacji wzajemnych relacji między bezpieczeństwem wewnętrznym, narodowym i bezpieczeństwem międzynarodowym w środowisku technologicznym.

.

Cele zajęć:

Po ukończeniu kursu student będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 - głównych pojęć i kategorii w obszarze tematyki polityki równościowej

- przepisów prawa w tym zakresie

 ruchów emancypacyjnych i różnych form ich działalności 

oraz umiejętność samodzielnego przygotowania programów antydyskryminacyjnych,  aktywnej partycypacji w działaniach społecznych oraz kompetencje w zakresie krytycznej analizy zjawisk życia społecznego 

CEL ZAJĘĆ

Po ukończeniu kursu student będzie posiadał wiedzę z zakresu:

- współczesnych teorii mediów oraz ich praktycznych implikacji

- społecznych i kulturowych uwikłań różnych typów mediów współczesnych

- roli i znaczenia mediów we współczesnej rzeczywistości

oraz umiejętność dokonywania pogłębionych analiz społecznych, politycznych i kulturowych aspektów działania mediów

CEL ZAJĘĆ

Po ukończeniu kursu student będzie posiadał wiedzę z zakresu:

- nauki o komunikowaniu, medioznawstwa, kulturoznawstwa obejmującej procesy społeczne i kulturowe w dobie globalizacji

- lokalnych, krajowych, międzynarodowych i międzykulturowych uwarunkowaniach - przepływów informacji

- relacji społecznych i kulturowych w zakresie wzajemnego oddziaływania człowieka, grup społecznych i środowiska technologicznego w wymiarze globalnym

oraz umiejętności w zakresie krytycznej i holistycznej interpretacji zjawisk i procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych, technologicznych i kulturowych w kontekście globalnego przepływu informacji i komunikowania międzykulturowego