Celem praktyk jest zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy organizacyjnej, dydaktycznej, opiekuńczej  i wychowawczej placówek, a w szczególności działań pofilaktyczno-terapeutycznych związnych z pracą logopedy

Wymagania wstępne to:

 • podstawowa wiedza z zakresu fonetyki artykulacyjnej,
 • wiedza na temat biologicznych uwarunkowań mowy.
Przedmiot rozwija podstawy teoretyczne dyslalii. Omawia zagadnienia związane z realizacją mowy i jej rozwojem (prawidłowym/zaburzonym) szczególnie w aspekcie fonetycznym. Koncentruje się na uwarunkowaniach nieprawidłowej artykulacji. Szczególnym nacisk położony jest na wyposażenie studentów w wiedzę służącą rozwojowi kompetencji w zakresie trafnej diagnozie oraz umiejętności doboru metod i narzędzi do efektywnej korekty zaburzeń mowy o charakterze dyslalii.
Kurs w formie wykładu przeznaczony dla studentów 1 roku I stopnia kierunku: Logopedia z Audiologią realizowany jest w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Wymagania wstępne to:

 • znajomość ogólnej anatomii głowy i fizjologii jamy ustnej,
 • wiedza z zakresu fonetyki artykulacyjnej.
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat nieprawidłowości anatomicznych, w tym przede wszystkim zgryzowych, ich przyczyn, skutków oraz sposobów leczenia. Studenci zdobywają umiejętność orientacyjnej diagnozy ortodontycznej oraz kompetencje w określaniu powiązań nieprawidłowości artykulacyjnych i zgryzowych.
Kurs w formie wykładu przeznaczony dla studentów 1 roku I stopnia kierunku: Logopedia z Audiologią realizowany jest w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Wymagania wstępne to:

 • znajomość ogólnej anatomii i fizjologii, w szczególności obszaru głowy i szyi,
 • podstawowa wiedza z zakresu neurologii i patofizjologii,
 • znajomość fizjologii jamy ustnej,
 • znajomość powiązań pomiędzy realizacją mowy i przebiegiem czynności prymarnych,
 • znajomość powiązań pomiędzy realizacją czynności kompleksu orofacjalnego i warunków anatomicznych,
 • wiedza na temat procesów rozwojowych i kierunków wzrostowych obszaru głowy i szyi oraz ich uwarunkowań,
 • wiedza na temat rozwoju mowy i jego uwarunkowań.
Przedmiot rozwija zagadnienia związane z rozwojem i realizacją mowy oraz przebiegiem czynności prymarnych. Koncentruje się na:

 • powiązaniach pomiędzy rozwojem mowy i przebiegiem czynności prymarnych w wieku rozwojowym,
 • zaburzeniach realizacji czynności obszaru orofacjalnego w różnych jednostkach chorobowych u osób dorosłych.
Szczególny nacisk kładzie na postępowanie diagnostyczno-terapeutycznego.
Kurs przeznaczony dla studentów 1 roku II stopnia kierunku: Logopedia z Audiologią realizowany jest w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.