Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)
• Laboratorium 30
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1
Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)
• Przygotowanie się do laboratorium 45
• Przygotowanie się do kolokwium 15
Łączna liczba godzin nie kontaktowych 60
Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 2
Łącznie 3 ECTS