Najnowsza historia Polski

Wykład 30 godzin

BN I Rok I stopnia (2020/2021)

tryb niestacjonarny

Historia najnowsza Polski

Wykład 30 godzin

Stosunki międzynarodowe I Rok I stopnia (2020/2021)

Przedmiotem poznania są główne procesy oraz fakty z zakresu dziejów politycznych Polski od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne, ukazane w łączności przyczynowo skutkowej z dziejami Europy i świata. Tematyka wykładu obejmuje wiedzę dotyczącą uwarunkowań odbudowy niepodległego państwa w 1918 r., kształtowania granic, ustroju, cech życia społeczno–politycznego, przyczyn utraty niepodległości w 1939 r., a następnie struktur politycznych i wojskowych, które kierowały walką o odbudowę suwerennego państwa w kraju i na obczyźnie w latach 1939-1945. Ukazane są także uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne kształtowania komunistycznego systemu władzy w Polsce po drugiej wojnie światowej, m.in. cechy ustroju oraz życia społeczno–politycznego i ekonomicznego (geneza i następstwa kryzysów z lat 1956, 1970, 1976, 1980-1981), istota i działania opozycji politycznej, geneza Okrągłego Stołu oraz przemian ustrojowych po 1989 r.

Zakres tematyczny:

Sprawa Polski na arenie międzynarodowej podczas I wojny światowej

Międzynarodowe położenie Polski w okresie międzywojennym

Wojna polsko-bolszewicka i jej skutki

Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos – przywódcy i mężowie stanu II RP

Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej

Wojna obronna w 1939 roku

Stosunki polsko-radzieckie w okresie II wojny światowej

Plan „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944 r.

Proces szesnastu

Rok 1956

Dekada otwarcia na zachód: Rządy ekipy Edwarda Gierka

Końcowa faza realnego socjalizmu

Transformacja systemowa i III RP