Polska współczesna myśl polityczna WY CA

Politologia II Rok

Głównym celem zajęć z przedmiotu „Polska współczesna myśl polityczna” jest zapoznanie studentów z zasadniczymi problemami i głównymi nurtami polskiej myśli politycznej po zakończeniu II wojny światowej, aż do czasów współczesnych. Studenci nabywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które pomagają zrozumieć pojęcia, strukturę i funkcje podstawowych kategorii obecnych we współczesnej polskiej myśli politycznej.
Zagadnienia do przedmiotu "Polska współczesna myśl polityczna":
Definiowanie myśli politycznej
Myśl polityczna opozycji w PRL
Ośrodki polskiej myśli politycznej poza granicami kraju po 1945 r.
Myśl polityczna komunistów w Polsce po 1945 r. – ortodoksja i reformizm
Myśl konserwatywna
Myśl liberalna i liberalno-demokratyczna
Myśl narodowa i nacjonalistyczna
Myśl katolicka i chrześcijańsko-demokratyczna
Współczesna myśl polityczna ruchu ludowego
Myśl socjalistyczna i socjaldemokratyczna
 

Ekonomia

Wykłady 15 godzin

I Rok Politologii I stopnia

Ekonomia jest nauką społeczną, która zajmuje się badaniem tego, w jaki sposób społeczeństwo wykorzystuje zasoby (które są ograniczone), aby w jak najlepszym stopniu zaspokoić własne potrzeby.

Podstawowym celem wykładu z przedmiotu Ekonomia jest zdobycie przez studentów Politologii wiedzy i umiejętności oraz kompetencji, które pozwolą na zrozumienie: genezy i rozwoju ekonomii, podstawowych kategorii i pojęć ekonomicznych, funkcji, a także interpretacji zjawisk i mechanizmów ekonomicznych, czy też rozumienia znaczenia procesów gospodarczych oraz wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu problemów gospodarczych. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną podstawowe zasady, na których opiera się współczesna ekonomia, a także metody jakimi się posługuje, jak również najważniejsze szkoły i teorie ekonomiczne. Studenci dowiedzą się m.in. czym jest mikroekonomia i makroekonomia, jak funkcjonują rynki, jaki wpływ na gospodarkę może wywierać państwo, omówiony zostanie także podstawowy model ekonomiczny popytu i podaży oraz czynniki wpływające na nie.