Konsultacje w semestrze letnim:

środa

15.30-16.30

czwartek 

15.20-16.20


Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa stanowi praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej oraz umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów w ramach napisanej samodzielnie pracy dyplomowej z zakresu podjętej problematyki polonistycznej.

Przedmiot przybliża główne orientacje badawcze w nauce o literaturze XX i XXI w. oraz ukazuje ich powiązania z innymi niż literaturoznawstwo dyscyplinami wiedzy humanistycznej. Dotyczy kwestii takich jak: postrzeganie literackości tekstu literackiego, jego referencyjność wobec świata pozaliterackiego, autonomiczność jako dzieła sztuki, relacje wobec kontekstu (językowego, artystycznego, kulturowego, ideologicznego). Prezentacja poszczególnych koncepcji eksponuje ich praktyczną przydatność jako narzędzi badań literackich.