Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy dzieła literackiego, z głównymi problemami współczesnej teorii literatury i metodologii badań literackich oraz przyswojenie terminologii z dziedziny poetyki. Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnej analizy tekstów literackich na kolejnych latach studiów.


Celem kursu jest zapoznanie Państwa z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy dzieła literackiego, z głównymi problemami współczesnej teorii literatury oraz przyswojenie terminologii z dziedziny poetyki. Zajęcia stanowią przygotowanie do samodzielnej analizy tekstów literackich na kolejnych latach studiów.

Celem zajęć jest zapoznanie Państwa z podstawowymi pojęciami teoretycznoliterackimi, a także dostarczenie wiedzy o wybranych problemach z zakresu teorii literatury i sposobów ich rozstrzygania. Prezentacja poszczególnych zagadnień ma poszerzyć i ugruntować na poziomie teoretycznym wiedzę o tych problemach wyniesioną z ćwiczeń z poetyki i stylistyki dzieła literackiego oraz wiąże dwudziestowieczną myśl teoretycznoliteracką z innymi dyscyplinami i praktykami artystycznymi i światopoglądowymi.

Celem zajęć jest zapoznanie Państwa z podstawowymi pojęciami teoretycznoliterackimi, a także dostarczenie wiedzy o wybranych problemach z zakresu teorii literatury i sposobów ich rozstrzygania. Prezentacja poszczególnych zagadnień ma poszerzyć i ugruntować na poziomie teoretycznym wiedzę o tych problemach wyniesioną z ćwiczeń z poetyki i stylistyki dzieła literackiego oraz wiąże dwudziestowieczną myśl teoretycznoliteracką z innymi dyscyplinami i praktykami artystycznymi i światopoglądowymi.

Celem kursu jest zapoznanie Państwa z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy dzieła literackiego, z głównymi problemami współczesnej teorii literatury oraz przyswojenie terminologii z dziedziny poetyki. Zajęcia stanowią przygotowanie do samodzielnej analizy tekstów literackich na kolejnych latach studiów.

Przedmiot ma Państwu przybliżyć główne orientacje badawcze w nauce o literaturze XX i XXI w. w aspekcie teoretycznym i praktycznym oraz ukazać ich powiązania z innymi dyscyplinami wiedzy humanistycznej. 

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej p.235 NH 

8.02.2023 14.30-15.30

15.02.2023 10.00-11.00--