Zajęcia poświęcone są współczesnym systemom bezpieczeństwa międzynarodowego w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i funkcjonalnej. Wymiar proceduralny bezpieczeństwa międzynarodowego analizowany jest przez pryzmat struktur, elementów oraz funkcjonowania konkretnych systemów bezpieczeństwa XX i XX w. Wykład systematyzuje pojęcia podstawowe oraz wiedzę o sojuszach, systemach bezpieczeństwa zbiorowego (LN i ONZ) i współczesnym reżimie użycia siły. Ćwiczenia poświęcone są systemom bezpieczeństwa w skali regionalnej.