Problematyka zajęć w tym semestrze skupia się wokół szeroko pojętego bloggingu oraz zagadnień obocznych, takich jak: advertainment, viral marketing czy spamowanie w serwisach i portalach społecznościowych. Tematyka zajęć została poszerzona o aspekt socjologiczno-psychologiczny funkcjonowania jednostki w social mediach.

Przedmiotem konwersatorium jest omówienie procesu transformacji postmodernistycznej w prozie polskiej ostatniego dwudziestolecia. Podczas zajęć analizie i interpretacji zostaną poddane teksty autorów, którzy, dzięki pochlebnym wypowiedziom krytycznoliterackim, a przede wszystkim za sprawą poczytności swoich utworów znacząco wpływają na kształt i kierunki rozwoju dzisiejszej literatury. Prywatność i ezoteryczność, ironia i gra z czytelnikiem, awans literatury popularnej i jej afiliacja przez kulturę wysoką, wreszcie wymogi rynkowe – te i wiele innych czynników składają się na obraz najnowszej literatury.
Ze względu na bogactwo materiału za kryterium wyboru tekstów przyjęto za kryterium selekcji wykorzystanie w utworach różnorodnych technik gry z konwencjami. Zaproponowana poniżej lista lektur ma charakter pretekstowy dla rozważań dotyczących kondycji człowieka doby współczesności. Program zajęć pozostaje komplementarny w stosunku do aktualnej listy lektur do egzaminu z przedmiotu Literatura współczesna po 1989 roku w następnym semestrze.

Tematyka przedmiotu dotyczy przyczyn, uwarunkowań, kierunków rozwoju i konsekwencji przemian w literaturze i kulturze zachodzących na przełomie XX i XXI wieku w naszym kręgu kulturowym. Opisaną zostaną powstałe w dobie kultury 2.0 alternatywne sposoby tworzenia literatury i dzieł sztuki. Ważny krąg zagadnień stanowi hipertekst i powieść hipertekstowa w kontekście koncepcji G. Deleuzego i rozważań na temat przemian w pojmowaniu roli pisma. Inne kręgi zagadnień to: cyberpoezja, wideopoezja (w świetle teorii afektów), funkcjonowanie pisarza w Internecie,zagadnienie remediacji (jako sposób na ciągłość kulturową), korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania mediów społecznościowych, a w końcu - funkcjonowanie prawa autorskiego w Internecie i zgodny z prawem zapis wytworów kultury w postaci cyfrowej.