Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzyrządowych negocjacji międzynarodowych. Na zajęciach w formie ćwiczeń omówione zostaną podstawowe pojęcia i podejścia badawcze w badaniach negocjacji międzynarodowych, fazy negocjacji międzynarodowych i wybrane przykłady procesów negocjacji, w tym w organizacjach międzynarodowych.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia genezy, struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej w ujęciu historycznym (geneza procesu integracji europejskiej, rozwój polityk), systemowym (zarys systemu politycznego, system instytucjonalny i decyzyjny, system finansowania), funkcjonalnym (rozwój integracji gospodarczej - cele i zasady, jednolity rynek wewnętrzny, unia gospodarcza i walutowa, wspólna polityka handlowa, wspólna polityka rolna, polityka spójności, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) oraz teoretycznym (teoria procesu integracji, podstawowe podejścia do badania procesu integracji europejskiej). Omówione zostaną także stosunki Polska - UE przed i po akcesji oraz bieżące problemy funkcjonowania UE.

Konsultacje dla wszystkich zainteresowanych. Studenci logują się ze swoich kont. 

Osoby z zewnątrz mogą logować się jako "goście".

Spotkania opiekuna I r. SM ze studentami w r. a. 2021-2022

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia genezy, struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej w ujęciu historycznym (geneza procesu integracji europejskiej, rozwój polityk), systemowym (zarys systemu politycznego, system instytucjonalny i decyzyjny, system finansowania), funkcjonalnym (rozwój integracji gospodarczej - cele i zasady, jednolity rynek wewnętrzny, unia gospodarcza i walutowa, wspólna polityka handlowa, wspólna polityka rolna, polityka spójności, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) oraz teoretycznym (teoria procesu integracji, podstawowe podejścia do badania procesu integracji europejskiej). Omówione zostaną także stosunki Polska - UE przed i po akcesji oraz bieżące problemy funkcjonowania UE.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzyrządowych negocjacji międzynarodowych. Na zajęciach w formie ćwiczeń omówione zostaną podstawowe pojęcia i podejścia badawcze w badaniach negocjacji międzynarodowych, fazy negocjacji międzynarodowych i wybrane przykłady procesów negocjacji, w tym w organizacjach międzynarodowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi podejściami do analizy decyzji politycznych oraz podstawowymi zjawiskami i mechanizmami decydowania politycznego w praktyce politycznej.

Wykład omawia krytycznie modele decydowania (politycznego): racjonalnego aktora, inkrementalne, organizacyjno-biurokratyczne, decydowania grupowego, psychologiczno-osobowościowe procesu decyzyjnego. Prezentowane są główne ustalenia systemowych koncepcji procesu decydowania politycznego z akcentem na kwestie: adaptacji politycznej, „otwartości” ośrodka decyzyjnego, zakresu podmiotowego ośrodków decyzyjnych, rekrutacji politycznej, profesjonalizację i politycyzację decydowania, doradztwo polityczne, racjonalność decyzji politycznych, optymalizację decyzji politycznych, błędy polityczne, rodzaje implementacji decyzji politycznych. Na zakończenie cyklu wykładowego przedstawione zostaną wybrane problemy decydowania międzynarodowego, w szczególności: specyfika decydowania międzynarodowego, decydowanie w formule negocjacji międzynarodowych i decydowanie w organizacjach międzynarodowych.

Na ćwiczeniach omawiane będą kategorie analizy decyzyjnej w ujęciu systemowym, problemy optymalizacji decyzji politycznych, biologiczne i osobowościowe uwarunkowania decydowania, doradztwa politycznego, lobbingu i wybrane zagadnienia rządowego systemu decyzyjnego w Polsce. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi podejściami do analizy decyzji politycznych oraz podstawowymi zjawiskami i mechanizmami decydowania politycznego w praktyce politycznej.

Wykład omawia krytycznie modele decydowania (politycznego): racjonalnego aktora, inkrementalne, organizacyjno-biurokratyczne, decydowania grupowego, psychologiczno-osobowościowe procesu decyzyjnego. Prezentowane są główne ustalenia systemowych koncepcji procesu decydowania politycznego z akcentem na kwestie: adaptacji politycznej, „otwartości” ośrodka decyzyjnego, zakresu podmiotowego ośrodków decyzyjnych, rekrutacji politycznej, profesjonalizację i politycyzację decydowania, doradztwo polityczne, racjonalność decyzji politycznych, optymalizację decyzji politycznych, błędy polityczne, rodzaje implementacji decyzji politycznych. Na zakończenie cyklu wykładowego przedstawione zostaną wybrane problemy decydowania międzynarodowego, w szczególności: specyfika decydowania międzynarodowego, decydowanie w formule negocjacji międzynarodowych i decydowanie w organizacjach międzynarodowych.