Celem kursu jest poznanie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych wyznaczających warunki  i środki podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec dorosłych i nieletnich sprawców czynów zabronionych.