Kurs  ma na celu przedstawienie problematyki literaturoznawczej pod kątem analizy  niemieckojęzycznych tekstów literackich. 

Seminarium z literaturoznawstwa w danym semestrze ma na celu przedstawienie klasycznej literatury niemieckiej. Zostaną na nim omówione kolejno Nibelungenlied, wybrane dzieła autorów niemieckiego Oświecenia, epoki Sturm und Drang, romantyzmu, klasyki weimarskiej, Vormärz i realizmu. Studenci poprzez przygotowanie prezentacji i pracy seminaryjnej, czynny udział w zajęciach oraz pracę nad tekstem literackim mają zapoznać się z analizowanymi prądami literackimi i ich przedstawicielami.

Konwersatorium ma za zadanie zapoznać studentów z problematyką interkulturowości i interdyscyplinarności - połączeń z innymi dyscyplinami nauki i sztuki - w literaturoznawstwie. Problematyka obcości, ojczyzny i obczyzny, dwu- i wielojęzyczności, migracji i nomadyczności analizowana będzie na przykładach tekstów pisarzy niemieckojęzycznych, wywodzących się również z innych kręgów kulturowych. W zakresie interdyscyplinarności jako pomocne przy analizie literaturoznawczej zostaną uwzględnione badania nad pamięcią, badanie stereotypów, komparatystyka, korespondencja sztuk.