Zostały zamieszczone wszystkie materiały zajęć prowadzonych zdalnie, również te wysyłane z maila USOS. Reszta będzie zamieszczana sukcesywnie, zgodnie z terminami zajęć.

Students will be able to use the basic theoretical knowledge on how to recognize sources of competitiveness at various levels under the influence of observation of phenomena and processes in the economy, and based on them create strategies and rankings of competitiveness and build lasting competitive advantage.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania finansami w grupach kapitałowych, a w szczególności prezentacja najważniejszych problemów dotyczących kształtowania struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw tworzących grupę kapitałową, zarządzania płynnością finansową, zarządzania podatkami oraz ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych podmiotów w grupie kapitałowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi miernikami makroekonomicznymi, istotą bilansu handlowego, obrotów bieżących i płatniczego; przekazanie wiedzy na temat produkcji i konsumpcji; polityki monetarnej i fiskalnej; inflacji i bezrobocia. Ćwiczenia mają zaś za zadanie utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie, a w szczególności dotyczących kalkulacji dochodu narodowego, procesów inflacyjnych oraz bezrobocia i lepszego zrozumienia działania mechanizmu polityki pieniężnej i budżetowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania finansami w grupach kapitałowych, a w szczególności prezentacja najważniejszych problemów dotyczących kształtowania struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw tworzących grupę kapitałową, zarządzania płynnością finansową, zarządzania podatkami oraz ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych podmiotów w grupie kapitałowej.