Celem kursu jest zdalna realizacja procesu kształcenia z przedmiotu Podatki w UE.

Treści wykładu obejmują zagadnienia takie jak:

  • analiza porównawcza poziomu i struktury fiskalizmu w państwach UE;
  • analiza porównawcza konstrukcji zasadniczych elementów systemu podatkowego w tym: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, akcyz oraz podatków od własności nieruchomości;
  • realizacja funkcji podatków w systemach podatkowych państw UE;
  • identyfikacja zasadniczych czynników determinujących kształt systemów podatkowych państw członkowskich.

Adresatami kursu są studenci trzeciego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość o specjalności Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw.