Seminarium magisterskie dla studentów psychologii niestacjonarnej jest kontynuacją działań badawczych podjętych w roku ubiegłym. W ostatnim semestrze studenci ukierunkują swoją aktywność na:

a) finalizację badań w terenie;

b) uporządkowanie danych i przygotowanie ich do analizy;

c) przeprowadzenie analiz statystycznych;

d) interpretację uzyskanych wyników w oparciu o przygotowane podstawy teoretyczne (część pierwsza pracy magisterskiej);

e) ostateczną redakcję pracy zgodnie z formułowanymi na bieżąco uwagami prowadzącego zajęcia.