Kurs z przedmiotu interwencja kryzysowa dla studentów trzeciego roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną) studia stacjonarne.