Kurs z przedmiotu podstawy profilaktyki społecznej dla studentów pierwszego roku pedagogiki drugiego stopnia (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z mediacją) studia stacjonarne.