Podczas zajęć studenci zapoznają się czym jest wizerunek organizacji. Student na podstawie przygotowanych materiałów zapozna się z kreacją wizerunku organizacji jako postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, produktu, oraz jej oferty, inaczej mówiąc jest to odbicie tożsamości organizacji w świadomości odbiorców. 

W czasach PRL-u czasopiśmiennictwo i literatura piękna była ważnym komunikatorem społeczeństw interesujących się kulturą wysoką. Za jej pośrednictwem uaktywniały się środowiska opiniotwórcze, interesujące się wyznaczoną przestrzenią kultury. Zmiany dokonujące się w wyglądzie i wyborze tematyki czasopism z omawianego segmentu po roku 1989, dostosowywały się nie tylko do nowej sytuacji politycznej, ale również do nowego odbiorcy. Sytuację czasopism literacko – artystycznych, ze względu na ich specyfikę, nie można porównywać z sytuacją innego rodzaju czasopism, ponieważ wiązałoby się to z uproszczeniami i  nieuzasadnionymi uogólnieniami.

Zasady zaliczenia: 

1. Obecności na każdym z 6 spotkań. Proszę o uzupełnienie aktywności pod slajdami. 

2. Praca zaliczeniowa: Opisz jedno z czasopism literacko-artystycznych w przestrzeni wirtualnej.

Kurs obejmuje 15 spotkań, na których omawiany jest materiał z kategorii Współczesnych Mediów, z naciskiem na ich rozwój oraz perspektywy. 

Zasady zaliczenia: 

1.

Student zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w kursie, poprzez obecność na Wirtualnym Kampusie i studiowanie nadesłanych materiałów. Po każdym spotkaniu wyznaczone jest zadanie, które potwierdza obecność studenta. 

2. 

Student jest zobowiązany do nadesłania pracy zaliczeniowej: prezentacji wybranej przez siebie agencji informacyjnej. 

3. 

19 maja wyznaczone zostało kolokwium, które w zależności od sytuacji panującej w kraju odbędzie w sali lub przez Kampus Wirtualny.