Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką public relations i lobbingu jako ważnych elementów zarządzania organizacją. Słuchacze dowiedzą się o komunikacji organizacji z jej interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; zostaną zaprezentowane różne narzędzia public relations i lobbingu gospodarczego. Wiarygodny dialog z adresatami działań organizacji wymaga wiedzy o jej regułach, tak by służył budowaniu jej wartości; studenci dowiedzą się jak ów dialog prowadzić.

Fuzje i przejęcia (ang. mergers and acquisitions - M&A) stanowią jedną z dróg możliwego rozwoju przedsiębiorstw. Stały się bardzo popularne w wyniku globalizacji gospodarki, zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym, a tym samym zaostrzenia konkurencji. Dlatego przedsiębiorstwa, aby wzmocnić lub utrzymać swoją pozycję na rynku budują strategie rozwoju, które mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny.

Głównym założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do właściwego rozumienia tej ścieżki budowania wartości przedsiębiorstw.

Podstawowe cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z najważniejszymi podejściami teoretycznymi i praktycznymi do fuzji i przejęć,

- poznanie sposobów przeprowadzania transakcji opartych na studiach przypadków,

- poznanie wrogich przejęć i sposobów obrony przed nimi.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach turbulencji zmian rynkowych opiera się coraz częściej na zarządzaniu wartością swoich klientów. Następuje ewolucja od procesów zarządczych skoncentrowanych na produktach w kierunku procesów opartych na relacjach z klientem. Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tą problematyką.

Głównym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zarządzania większymi organizacjami gospodarczymi. Studenci poznają język liderów korporacji, redagowanie misji, wizji, celów, władcze zarządzanie, sposoby wdrażania strategii służącej realizacji celów strategicznych, budowania kultury organizacyjnej. Omawiana problematyka oparta jest na przykładzie studium przypadku Grupy Azoty. Konsolidacja tej grupy kapitałowej jest bardzo dobrą ilustracją dylematów zarządzania dużą korporacją. W konfrontacji z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością umiejętność znalezienia się w dużej strukturze jest podstawą sukcesów i rozwoju pracownika.